RADIONICA NA TEMU MOGUĆNOSTI PARTICIPATIVNOG UPRAVLJANJA I PLANIRANJA RAZVOJA OPĆINE MURTER-KORNATI (2/3).

Datum objave: 8. studenoga, 2021.

Participativna radionica “Participativno upravljanje – prostorno planiranje i planiranje razvoja lokalne zajednice Općine Murter – Kornati” u sklopu projekta JEDRO (podaktivnost 1.6.4.) održana je u petak 5. studenoga 2021. s početkom u 10,00 sati. S obzirom na epidemiološku situaciju, radionica se održala online putem platforme Zoom. Sudionici radionice bili su predstavnici organizacija civilnog društva, Općine Murter-Kornati te drugih javnih ustanova.

U prvom dijelu radionice prof. dr. sc. Josip Faričić s Odjela za geografiju i prorektor Sveučilišta u Zadru ukazao je na važnost prostornih resursa zajednice te opasnosti njihovog prekomjernog i neprimjerenog korištenja. Prostor je dragocjen resurs koji čine različite prirodne, kulturne i druge društvene i gospodarske sastavnice. Međutim, prilikom korištenja prostor često postaje područje višestrukih kontakata i konflikata. Osim toga, pristup korištenju prostora varira od ekstremno zaštitničkoga u odnosu prema prirodnoj i kulturnoj baštini, do ekstremno utilitarnoga i totalno eksploatacijskog. Iz toga se razloga prostor često poima kao opće dobro u kojemu se bezuvjetno ili uvjetno treba svima osigurati pravo uživanja i prostor kao privatno dobro u kojemu se mogu prakticirati isključivo partikularni (vlasnički, sektorski) interesi. S obzirom na navedeno i u okolnostima lošega zakonodavnog okvira i nadzora, u prostoru se često javljaju pojave prekomjernoga i neprimjerenog korištenja prostora. To posebno dolazi do izražaja u atraktivnom prostoru obale i pripadajućega morskog prostora pri čemu se javljaju različiti oblici uzurpacija i degradacije, te trajne devastacije brojnih sastavnica prirodne i kulturne baštine. Stoga je nužno promišljeno planirati i planirano provoditi one mjere i aktivnosti koje će holistički pristupati prirodnoj i kulturnoj baštini kao resursnoj osnovi i prostornom identitetu. Također, prilikom implementacije razvojnih politika potrebno je utvrditi kapacitet nosivosti prostora, i to prema načelima održivog razvoja koji najčešće ostaje deklarativna fraza, a pogubnost njezinoga površnoga i fingiranog korištenja najbolje se očituje u malim i osjetljivim prostornim mehanizmima. Zbog svega navedenoga potrebno je u većoj mjeri prakticirati načelo (iskrene, a ne deklaratorne) participativnosti različitih dionika kako bi se izbjegla marginalizacija lokalnog stanovništva i skrb o javnom dobru nasuprot partikularnim interesima onih dionika koji prostor promatraju usko sektorski, s naglašenim pragmatičnim predznakom (u obalnom prostoru to se osobito odnosi na turizam i marikulturu), pri čemu su dostupnost te zaštita okoliša i kulturne baštine posve zanemareni. Ovakav pristup poimanja prostora izazvao je zanimljivu, konstruktivnu i dugu raspravu među sudionicima.

Nakon kratke pauze doc. dr. sc. Tomislav Klarin, s Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru održao je radionicu planiranja razvoja temeljenog na suradničkom vodstvu i višedioničkom (participativnom) upravljanju. Uvodno razmatranje i praktični primjeri poslužili su sudionicima da grupno zajednički utvrde stanje u lokalnoj zajednici Općine Murter – Kornati. Pri tome su koristili SWOT analizu kao analitički alat. Iz nje su mogli vrlo jasno utvrditi mogućnosti i ograničenja razvoja, ali i različite smjerove razvoja koji se zatim definiraju kao razvojni (dugoročni i kratkoročni) ciljevi. S obzirom na navedeno, valja naglasiti kako je iz analitičkog i perspektivnog dijela moguće utvrditi zajedničke vrijednosti razvoja integriranih u zajedničku misiju i viziju. Međutim, sve to treba jasno i snažno korelirati s postavljenim ciljevima, što nije jednostavno. S obzirom na ograničeno vrijeme, sudionici su temeljem SWOT analize postavili jedan razvojni cilj koji se može razraditi na različitoj razini – dugoročno kao strateški cilj i kratkoročno operativno kao mjera koja doprinosi strateškom dugoročnom cilju. Cilj je razrađen i operacionaliziran sa svim potrebnim elementima mjerenja i praćenja (aktivnosti, pokazatelji, nositelji, korisnici i dr.). Radionica je zadovoljila potrebe sudionika, ali je još više ukazala na složenost procesa planiranja, mjerenje i praćenja razvoja, koji zahtijevaju specifična stručna i praktična znanja iz menadžmenta.

Imajući u vidu sve izneseno i povratne informacije sudionika na radionici, može se zaključiti kako je u budućnosti potrebno promišljati o podizanju znanja i kompetencija svih relevantnih dionika uključenih u razvojne procese, i to u smjeru planiranja, upravljanja i gospodarenja prostorom, te planiranja, mjerenja i praćenja razvoja lokalne zajednice.

Recommended to read.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island