EMULZIJA 2.

GOALS: Opći cilj projekta je doprinos osnaživanju kapaciteta mladog stanovništva u svrhu preuzimanja uloge aktivnih dionika u uključenim ruralnim zajednicama. Projektnim aktivnostima osnažit će se odabrane mlade iz lokalne zajednice za aktivno djelovanje u vlastitoj ruralnoj zajednici i preuzimanje uloge inicijatora i organizatora kulturnih, zabavnih i drugih sadržaja kroz pripremu i provođenje vlastitih projekata. Kako bi se osigurala njihova zainteresiranost i potaknulo poduzetnički duh, povezat će se mlado stanovništvo otočne općine i zaleđa Dalmacije kako bi razmijenili znanja, ideje i vještine te potencijalno zajednički organizirali inicijative na širem području Šibensko- kninske županije. Ovaj projekt bit će prilika za mlado stanovništvo ruralnih općina za usvajanjem znanja i vještina na alternativan način, drugačiji od onog koji se inače nudi u njihovim sredinama. Posebni ciljevi projekta su: 1. Kapacitiranje mladih Šibensko- kninske županije za društveno poduzetništvo i voluntarizma mladih - Mladima je vrlo važno ponuditi informacije o mogućnostima sudjelovanja u raznim programima i projektima za mlade, kako bi ih se potaknulo na sudjelovanje u istima te potencijalno pokretanje vlastitih projekata i inicijativa u lokalnim zajednicama. Kroz iskustvo rada s mladima, spoznali smo da je najbolji rad u manjim grupama s mladima, pošto se na taj način osigurava bolja komunikacija i otvoreniji odnos te nastaju konkretni rezultati – radi se o intenzivnom mentorskom procesu. Stoga ćemo u ovom projektu metodom selekcije i intervjua odabrati 5 mladih iz Općine Murter- Kornati te 5 mladih iz Općine Promina za sudjelovanje u edukacijsko- informativnom seminaru u vidu razmjene mladih temeljene na matodama neformalne edukacije. Upoznavanje volontera Europskih snaga solidarnosti koji svoju volontersku službu odrađuju u Murteru predstavljat će „živo“ informiranje te će mladi moći saznati iskustva iz prve ruke. Znanje o tome što je zapravo projekt i kako teče jedan projektni ciklus preduvjet je za preuzimanje poduzetničkih inicijativa, a također, primjeri dobre prakse poslužit će kao alat za poticanje ideja. Stoga je jedan od posebnih ciljeva projekta edukacija i informiranje u području projektnog ciklusa, prilikama za mlade, voluntarizmu i ostalih aktualnih tema, koje će im pružiti poticajno okruženje. 2. Osnaživanje mladih za društveni aktivizam kroz regeneraciju dramskog amaterizma u Murteru - uspostavu radionice dramskog amaterizma za mlade – Dramski rad predstavlja značajan psihoedukativni medij za individualni i grupni rad s mladima. Dramski odgoj pomaže mladom čovjeku u razvijanju osjećajnosti, komunikacijskih vještina, formiranja stavova, odgovornosti, razumijevanja međuljudskih odnosa, stjecanja sigurnosti i samopouzdanja, vještina riješavanja problema i dr. Dramske metode omogućuju iskustveno učenje, a kao jedna od tih metoda javlja se i odgojna drama. Odgojna drama pogodna je za istraživanje različitih sadržaja, a kroz njene tehnike i aktivnosti pojedinac ima priliku unutar sigurnog grupnog okruženja učiti i razvijati svoja znanja i vještine – kroz projekt ćemo oformiti dramsku radionicu da bi mlade u našoj ruralnoj sredini osnažili i uključili u društveni život, kroz dramsku umjetnost koja ima i dugu tradiciju u lokalnoj zajednici te stoga podršku šireg kruga lokalnih dionika i ključnih osoba. Izvoditeljica i mladi glumci postavit će predstavu koja tematizira aktualni društveni problem, te ju izvesti u Murteru i u Oklaju, šireći poruku o pozitivnoj društvenoj promjeni koja dolazi od nas samih, te će stvoriti trajan sadržaj (predstavu) koji će osigurati održivost projektnih rezultata. Horizontalni ciljevi: Naš projekt doprinosi razvijanju multikulturalnosti (uključeni su mladi međunarodni volonteri te mladi pripadnici nacionalnih manjina), izgradnji tolerancije (povezivanjem mladih iz različitih ruralnih sredina), ravnopravnost spolova (uključivanjem mladih bez obzira na spol), ljudskih prava (osnažuju mlade za sudjelovanje u društvenom životu zajednice) , nenasilnog rješavanja sukoba (u projektu koristimo dramski rad kao sredstvo artikuliranja i izmirenja različitih društvenih stavova) i sudjelovanja mladih u odlučivanju (u projektu organiziramo susrete mladih s lokalnom samoupravom).

USERS: Mladi 15-20 godina Općine Murter- Kornati i Općine Promina

PARTNERS: Općina Murter-Kornati, Općina Promina, Dramski amateri Murter

Donatori: Središnji državni ured za demografiju i mlade

DURATION: 12 mjeseci

BUDGET: 13.935,89 eura

Explore more of our projects.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island