JEDRO – Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka.

SAŽETAK: Projekt JEDRO adresira probleme neodgovarajućih uvjeta rada i kapaciteta udruga za održivo društveno djelovanje u otočnim zajednicama. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu življenja u Općini Murter-Kornati i širem okruženju osnivanjem društvenog razvojnog centra. Projektom će se staviti u funkciju neiskorišteni javni prostor u vlasništvu Općine koji je kroz povijest služio kao ishodište društvenih i razvojnih aktivnosti otoka. Ovim će se proširiti raspon usluga od općeg interesa za lokalnu zajednicu, ali i stvoriti preduvjeti za održivi društveno-razvojni rad sukladan potrebama današnjeg vremena.

Općina Murter-Kornati (OMK) najotočnija je JLS s 160+ otoka, otočića i hridi, 2.044 stanovnika (99% na Murteru, Kornatu i Žutu). Unatoč atraktivnosti prostora, demografski trendovi su loši (2001.-2011. čak 35,4% manje radno sposobnog stanovništva!). Sezonalnost rada, monokultura turizma, loša valorizacija prirodnih i kulturnih resursa, slab društveni život, rast socijalnih problema, nedovoljna uključenost građana u razvoj, neki su od ključnih problema iz Strateškog plana razvoja OMK 2016.-2021. Iako je zajednica tradicionalno aktivna i u njoj djeluje 20-ak udruga (kultura, umjetnost, sport, zaštita okoliša …) koje iznjedre 40-ak događaja godišnje (karneval „Murterske bake“, regata „Latinsko idro“, svadbene svečanosti „Murterski pir“, „Noći Colentuma“…) atraktivnih i izvan lokalne razine, unatoč nedvojbenom potencijalu, zbog manjka znanja i resursa za rad, dolazi do stagnacije, zamora i pada kvalitete rezultata. Umjesto pokretača razvoja, udruge i njihovi programi i sami su ugroženi.
Nadalje, u OMK postoje javni prostori iznimne vrijednosti koje nisu iskorišteni, propadaju, te čak predstavljaju prijetnju sigurnosti. Prvi ciljani javni prostor ovog projekta povijesni je primjer građanskog aktivizma.
Projekt je usklađen s ciljevima Poziva i OP-a jer radi na:
– širenju usluga za građane uspostavom inovativnog edukacijskog i društveno-razvojnog centra lokalne, regionalne, nacionalne pa i međunarodne
relevantnosti,
– izgradnji kapaciteta zaposlenika i volontera OCD-a,
– sustavnoj koordinaciji i suradnji postojećih, ali i uključivanju novih dionika iz svih sektora,
– uvođenju novih modela upravljanja,
– razvoju društvenih inovacija i društvenog poduzetništva (DP).
Ovim se ulaganjem unapređuje:
– rad postojećih i potiče rad novih OCD-a (pr. Dramski amateri Murtera – novi OCD, stara tradicija),
– unapređuju postojeći i uspostavljaju novi društveno-razvojni programi,
– potiče razvoj i održivost građanskog aktivizma,
– otvaraju nova kvalitetna, cjelogodišnja radna mjesta,
– potiče (samo)zapošljivost stanovnika, solidarnost, ravnopravnost i uključenost, integrirani razvoj, kvaliteta življenja te socijalna kohezija otoka doprinoseći 10-ak nacionalnih i EU propisa te nacionalnim strateškim dokumentima i dokumentima EU.
Građani će biti uključeni u analizu potreba, planiranje razvoja i programe sukladno iskazanim interesima.
Lokalni OCD-i trebaju uvjete za rad, razvoj i provedbu programa i aktivnosti što se osigurava preuređenjem prostora u zgradi Općine Murter-Kornati u co-working prostor za urede, sastanke, edukacije i dr. događanja. Također, OCD-i nemaju kapacitirani za rad na prikupljanju sredstava pa teret pada na JLS. Kako bi utjecali na veću održivost svojih nastojanja, OCD-ovi će se educirati o društvenom poduzetništvu, EU fondovima te će biti izrađen strateški plan poslovanja 6 OCD-a. Po jedan član partnerskih OCD-a bit će zaposlen kroz projekt do uspostave održivog poslovnog modela. OCD-i će
sudjelovati u izradi strateškog plana i modela upravljanja DC JEDRO.
Zaposlenici i volonteri važni su dionici uspjeha i održivosti OCD-a. Na žalost, OCD-ovi ne raspolažu sredstvima za ulaganje u razvoj ljudskih resursa, pa su njihovi kapaciteti ograničeni, posebice u smislu mogućnosti unapređenja rada i rezultata, te njihove moguće značajnije društvene, ali i ekonomske razvojne uloge za njih same i zajednicu. Aktivnostima projekta oni će stjecati društveno poduzetnička znanja i vještine, povećati svoju građansku, društvenu i ekonomsku uključenost, te svoju (samo)zapošljivost. Profesori Sveučilišta u Zadru pokrenuli su još 2009. inicijativu afirmacije otoka kao mjesta istraživanja i obrazovanja te modernizacije i približavanja Sveučilišta potrebama društva i gospodarstva. Ova suradnja stvara pilot međusektorske suradnje na načelima IRI klastera peterostruke ovojnice koji uključuju javni, civilni, privatni, IRI sektor i eko-sustav.
Dionici iz javnog sektora će kroz ovaj projekt ojačati civilno-javno partnerstvo s lokalnim OCD-ima kroz sve projektne aktivnosti čime se postiže sinergija u pripremi, financiranju i provedbi projekata usklađenih s razvojnim ciljevima javnog sektora.
Ukratko, projekt doprinosi rješavanju ključnih problema i potreba ciljnih skupina i lokalne zajednice uspostavom DC JEDRO i stvaranjem prostornih, ljudskih i organizacijskih kapaciteta za pametni, održivi i uključivi razvoj i unapređenje kvalitete života hrvatskih otočnih zajednica.

GOALS: 1. Unaprijediti stručne i društveno-poduzetničke kapacitete organizacija civilnog društva i njihovih odgovornih osoba, djelatnika, članova i volontera; 2. Unaprijediti suradnju OCD-a i lokalne zajednice u korištenju javnih prostora i povećanju iskorištenosti javnih prostora za društveni život na lokalnoj razini kroz civilno-javna partnerstva i međusektorsku suradnju; 3. Unaprijediti kapacitete OCD-a za lokalni razvoj vođen zajednicom. ELEMENTI PROJEKTA: 1. Razvoj i provedba programa društvenih centara u zajednici,odnosno programa OCD-a koji doprinose razvoju zajednice(djelujući kao društveni centri u zajednici) u prostorima u javnom vlasništvu; 2. Osmišljavanje, razvoj i uvođenje suvremenih inicijativa za sudjelovanje građana u procesu upravljanja prostorima u javnom vlasništvu u lokalnoj zajednici i/ili na regionalnoj razini; 3. Prilagodba prostora u javnom vlasništvu za organiziranje odabranih projektnih aktivnosti iz Elementa 1; 4. Promidžba i vidljivost; 5. Upravljanje projektom i administracija.

USERS: 1) Lokalno stanovništvo 2) Nastavno osoblje, studenti i učenici 3) Posjetitelji i turistički sektor 4) Kreativni i kulturno-umjetnički sektor, inovatori i ljudi s poslovnim 5) Djeca, mladi, stariji, dugotrajno nezaposleni, žene, osobe s invaliditetom i druge skupine u nepovoljnom položaju 6) Lokalno gospodarstvo, te posebice mikro, malo i srednje veliko poduzetništvo 7) Lokalne i regionalne zajednice i njihovi stanovnici, OCD-i, javne ustanove i poduzetnici u širem okruženju . Nadalje, s obzirom na ciljeve poziva, te ciljeve samog projekta, osim partnerskih udruga, u projektu će se kao ciljne skupine uključiti i predstavnici javnog sektora: partnerske javne institucije kao što su Općina Murter Kornati i Sveučilište u Zadru (kao partneri), Narodna knjižnica i čitaonica Murter, OŠ i dječji vrtić u Murteru, JU NP Kornati, JU NP Krka, Regionalna razvojna agencija ŠKŽ, sama Županija Šibensko-kninska i brojni drugi dionici uključivo i JLS-ovi i mjesni odbori otoka i obalnog pojasa u okruženju jer su zaposlenici, uprava, ali i korisnici javnog sektora sve su svjesniji potrebe iskoraka prema kvalitetnijoj i obuhvatnijoj međusektorskoj suradnji.

PARTNERS: NOSITELJ: Udruga za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja Argonauta PARTNERI: Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split Kulturno-umjetnička udruga Zaokret Ogranak Matice hrvatske u Murteru Općina Murter-Kornati Sveučilište u Zadru Udruga za promicanje vrijednosti drvenog broda i tradicionalnih načina plovidbe "Latinsko idro„ Suradnici: KARNEVALSKA UDRUGA "MURTERSKE POKLADE„ DRAMSKI AMATERI MURTER

Donatori: Bespovratna sredstva osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%). PROVEDBENA TIJELA: Razina 1. Ured za udruge Vlade RH Razina 2. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

DURATION: 24 mjeseca počevši s 29.05.2020.

BUDGET: 1.999.243,34 kuna

Explore more of our projects.


Argonauta je član.

Hrvatski otočni proizvod
LAGUR Galeb
More 249
Partnerstvo za more
Youth and environment Europe
Zeleni forumArgonauta manages, updates and presents:

Eko patrola »

Extracurricular educational program for sustainable development

Colentum »

Archaeological Park Colentum

Sea is life »

International volunteers blog

Jedro.eu

Adriatic cross-sectoral educational and community center for sustainable development of the island