Aktivnosti Plavog projekta.

  1. Razvoj programa društveno korisnog učenja na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu

U prvoj aktivnosti, studenti  i profesori bit će educirani o DKU, a suradnjom profesora i zaposlenika OCD-a u razvoju mentorskih programa za studente,postupnim uvođenjem programa DKU te uređenjem edukacijskog centra na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu povećat će se građanski angažman studenata VFZG.

  1. Pilot provedba programa društveno korisnog učenja na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu

Studenti će se upoznati s radom OCD-a (Udruge Argonauta i Morskog obrazovnog centra Pula), gospodarskom i demografskom strukturom lokalnog stanovništva te će im biti prepušteno planiranje i provedba društveno korisnih projekata u kojima mogu koristiti vještine i znanja stečena na fakultetu.

  1. Evaluacija pilot programa društveno korisnog učenja i diseminacija rezultata

Izrađeni programi DKU bit će vrednovani, te će se izradom priručnika i evaluacijskog  izvještaja o provedbi DKU na VSFZ-u, razviti kvalitetno i održivo partnerstvo.

  1. Promidžba i vidljivost

Promocija projekta u javnosti i medijima kroz cijelo razdoblje trajanja projekta.

  1. Upravljanje projektom i administracija

Aktivnosti upravljanja projektom i administracije provodit će se kroz cijelo razdoblje trajanja projekta.